Product
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Product Name :
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Synonyms :
-
CASNO:
 54016-70-5